Edelweiss route, erfrechtelijke witwasserij

Als u tot executeur bent aangewezen en u vreest dat er buitenlands (zwart) vermogen in de nalatenschap aanwezig is dan moet u voorzichtig zijn om uw benoeming te aanvaarden.

Als u wilt voorkomen dat na uw overlijden de executeur met grote problemen met de fiscus kan worden geconfronteerd dan is het verstandig een professionele executeur te benoemen of als executeur adviseurs in te schakelenLees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Edelweissroute, erfrechtelijke witwasserij

Als u tot executeur bent aangewezen en u vreest dat er buitenlands (zwart) vermogen in de nalatenschap aanwezig is dan moet u voorzichtig zijn om uw benoeming te aanvaarden.

Als u wilt voorkomen dat na uw overlijden de executeur met grote problemen met de fiscus kan worden geconfronteerd dan is het verstandig een professionele executeur te benoemen of als executeur adviseurs in te schakelenLees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Als u tot executeur bent benoemd dan kan het voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een aanmerkelijk vermogen dat op bijvoorbeeld een Zwitserse bankrekening staat.

Als u tot executeur bent benoemd dan kan het voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een aanmerkelijk vermogen dat op bijvoorbeeld een Zwitserse bankrekening staat. Over dit vermogen is nog nooit in Nederland belasting betaald. Wat zijn uw risico’s als executeur als u geen aangifte doet bij de ficus? Het is niet ondenkbaar dat de erfgenamen geen aangifte willen doen en dit vermogen willen verdelen zodra de executeur zijn functie heeft neergelegd. Maar als de executeur zijn benoeming al heeft aanvaard wat kan hij dan nog doen?

Aansprakelijkheid executeur voor geld op buitenlandse rekening

Een mogelijkheid voor de executeur is om zich tot de kantonrechter te wenden en om zijn ontslag te vragen. Echter, de vraag die dan nog moet worden beantwoord is of deze executeur testamentair, die wetenschap had van het feit dat er willens en wetens geen aangifte wordt gedaan, toch door de fiscus privé aansprakelijk kan worden gesteld als achteraf blijkt dat er geen aangifte is gedaan?

Twee stromingen

In de literatuur zijn er twee stromingen. De eerste is dat de executeur optreedt als vertegenwoordiger van de erflater. De erflater wilde geen aangifte doen. De tweede stroming stelt dat de executeur de erfgenamen vertegenwoordigd. Als de erfgenamen het geld buiten het zicht van de fiscus willen houden mag de executeur daar dan aan voorbij gaan? Het is maar zeer de vraag of de executeur de dans ontspringt als hij zijn ontslag indient en daardoor voorkomt dat hij aangifte hoeft te doen. Het wetboek van strafrecht stelt het volgende:

 

Uitgangspunt bij het doen van aangifte voor de erfbelasting is dat iedere erfgenaam aangifte doet. De erfgenamen kunnen gezamenlijk aangifte doen, en dienen dan allen te ondertekenen. Wanneer er een executeur is aangewezen die aangifte doet, behoeft slechts deze executeur de aangifte te ondertekenen. De executeur vertegenwoordigt gedurende zijn beheer de erfgenamen/belastingplichtigen (art. 4:145 lid 2 BW).

 

Op het moment de executeur wetenschap heeft van het buitenlandse vermogen moet hij daarvan dan aangifte doen? Als de executeur geen aangifte doet en een meerderheid van de erfgenamen ook niet dan kunnen de erfgenamen zich niet verschuilen achter de executeur als de ficus er achter komt. Op Kamervragen antwoordde minister de Jager (Financiën) als volgt:

De verkrijger van een erfenis kan dan altijd voor zichzelf (en los van de andere verkrijgers, en ook als een executeur aangifte voor alle erfgenamen heeft gedaan) aangifte doen van zijn verkrijging uit een nalatenschap. Ook kan hij naar aanleiding van de aan hem opgelegde aanslag contact opnemen met de inspecteur en om een navorderingsaanslag verzoeken.

 

De executeur die een aangifte ondertekent is aansprakelijk voor de inhoud van deze aangifte. De minister stelde het volgende:

 

Is er een executeur aangewezen dan is hij op grond van artikel 72 Successiewet 1956 bevoegd om namens de erfgenamen aangifte te doen, dan wel is hij tot het doen van aangifte verplicht indien alle erfgenamen buiten Nederland woonachtig zijn. Heeft hij de aangifte ondertekend dan is hij verantwoordelijk voor de juistheid daarvan.

Advies inwinnen?

Wilt u juridisch advies bij het opstellen van uw testament? Mr. Jan Damstra helpt u graag. Neem vandaag nog contact op voor een gratis eerste advies.

Benoeming executeur aanvaarden?

 

Als u tot executeur bent aangewezen en u vreest dat er buitenlands (zwart) vermogen in de nalatenschap aanwezig is dan moet u voorzichtig zijn om uw benoeming te aanvaarden. Als u voornemen bent een testament op te stellen en wilt voorkomen dat na uw overlijden de executeur met grote problemen met de fiscus kan worden geconfronteerd dan is het verstandig een professionele executeur te benoemen of als executeur adviseurs in te schakelen Deze (advocaat-erfrecht) executeur kunt u al inschakelen voordat het testament bij de notaris op papier wordt gezet. De onderstaande wetsartikelen kunnen u helpen om uw risico’s in te schatten of het verstandig is de benoeming te aanvaarden:

 

Art. 72 SW (nieuw)
  1. Executeurs van nalatenschappen zijn, op gelijke wijze als de erfgenamen, tot vervulling van al de aan deze bij deze wet opgelegde verplichtingen gehouden.
  2. Door de rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen zijn gehouden tot al de bij vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven.
  3. Desgevraagd verstrekt de Belastingdienst de erfgenaam inzage in de voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang zijnde stukken.

 

Art. 47 Invorderingswet (nieuw)
  1. Executeurs en door de rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al de door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde erfbelasting, tenzij de aangifte voor de erfbelasting niet door hen is gedaan.
  2. De aansprakelijkheid op grond van het eerste lid geldt niet voor zover een executeur aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven.

 

Art. 66 lid 3 SW (nieuw)
  1. Indien voor de erfbelasting de aangifte over een bestanddeel van het voorwerp van die belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen niet, onjuist of onvolledig is gedaan, vervalt, in afwijking van artikel 16, vierde lid, van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag niet.

 

Art. 46 lid 2 Invorderingswet (niet gewijzigd)
  1. De erfgenamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting die door en bij het overlijden van de erflater is verschuldigd door verkrijgers die buiten Nederland wonen.

 

Art. 10c Uitvoeringsbesluit SW (nieuw)
  1. Zodra de belastingplichtige ervan kennis neemt dat de aangifte erfbelasting over een bestanddeel van het voorwerp van die belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen niet, onjuist of onvolledig is gedaan, is hij gehouden daarvan mededeling te doen en alsnog de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. De mededeling moet worden gedaan voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden.
  2. De mededeling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door het toezenden van het daartoe langs elektronische weg ter beschikking gestelde modelformulier aan de inspecteur.
  3. Het niet of niet tijdig dan wel onjuist of onvolledig doen van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als een overtreding.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.