Executeur en nu?

Bent u benoemd tot executeur-testamentair? Dan ligt bij u de taak te zorgen voor een probleemloze afwikkeling van de nalatenschap.

Wanneer u ondersteuning wenst bij uw taken, dan ben ik u graag van dienst. Dankzij mijn jarenlange ervaring kan ik u adviseren over de rechten en verplichtingen die een executeur heeft.

Meer weten? Bel 085 06 00 540 of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik help u graag de nalatenschap snel en correct af te handelen.

 

Wilt u advies van een expert?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra helpt u bij de afwikkeling van de nalatenschap.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Vrijblijvende kennismaking

Executeur, en nu?

Bent u benoemd tot executeur-testamentair? Dan heeft u de taak te zorgen voor een probleemloze afwikkeling van de nalatenschap.

Wanneer u ondersteuning wenst bij uw taken, dan ben ik u graag van dienst. Dankzij mijn jarenlange ervaring kan ik u wijzen op verschillende valkuilen, onder andere rond privé aansprakelijkheid.

Meer weten? Bel 085 06 00 540 of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik help u graag de nalatenschap snel en correct af te handelen.

 

Wilt u hulp bij uw taken?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra helpt u bij de afwikkeling van de nalatenschap.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Vrijblijvende kennismaking

Als executeur moet u de nalatenschap in goede orde afwikkelen.

De taken van een executeur

U bent benoemt tot executeur. Dat is goed nieuws: dat betekent tenslotte dat de erflater vertrouwen in u heeft om zijn of haar nalatenschap in goede orde af te wikkelen. Maar tegelijkertijd is het wel een taak met enige (financiële) verantwoordelijkheid.

Het is verstandig informatie op te doen over de privé aansprakelijkheid van een executeur of de sanctiebevoegdheid. Maar ook over welke taken u heeft als executeur testamentair is het belangrijk informatie op te doen.

In dit artikel krijgt u meer informatie over welke taken u heeft als executeur testamentair.

Wat zijn de taken van een executeur?

 

Een executeur testamentair is een persoon of rechtspersoon (een instelling zoals een stichting of besloten vennootschap) die in het testament is aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van de nalatenschap. Grofweg zijn er drie executeurs te onderscheiden die aangemerkt kunnen worden:

  1. De begrafenis executeur
  2. De beheers executeur
  3. De afwikkelingsbewindvoerder.

Elk van deze executeurs heeft zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden. De beheers executeur wordt ook wel de executeur met het wettelijke takenpakket genoemd. Volgens de wet heeft een executeur twee belangrijke taken: het beheren van (de goederen van) de nalatenschap en het betalen van schulden van de nalatenschap.

 

Wijze van verdelen

Het doel hiervan is dat de nalatenschap verdeeld kan worden onder de erfgenamen. De executeur is degene die ervoor moet zorgen dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft. Op welke wijze de executeur dit doet staat niet in de wet vermeld. Er zijn geen regels hoe de executeur tot deze uitkomst dient te komen. Over het algemeen neemt men aan dat van de executeur verwacht wordt dat hij/zij doet wat nuttig of noodzakelijk is om het vermogen – de goederen en het geld – van het nalatenschap in stand te houden.

 

Taken verdelen

Dat kan bijvoorbeeld door het onderhouden van onroerend goed, het taxeren van de inboedel of het verkopen van de effecten uit de portefeuille (ter voorkoming van koersverlies). Het is mogelijk om één persoon aan te wijzen voor al deze taken, maar het is ook mogelijk om de diverse taken over meerdere (rechts)personen te verdelen. In het testament wordt aangegeven wie welke bevoegdheden heeft.

Ben ik verplicht om executeur te zijn?

 

Als u in het testament aangewezen wordt als executeur – of dit nou begrafenis executeur is, beheers executeur of afwikkelingsbewindvoerder – dan bent u niet verplicht deze functie ook te aanvaarden. U kunt uw benoeming tot executeur weigeren. In dit geval zal er mogelijk een reserve executeur – als deze in het testament is aangewezen – gevraagd worden de functie op zich te nemen. Als ook deze persoon de functie als executeur weigert, dan kan de rechter een executeur als vereffenaar aanwijzen voor vereffening nalatenschap.

 

Samen afhandelen

Dit is echter uitsluitend mogelijk als de erflater deze mogelijkheid in het testament heeft opgenomen. In dat geval zijn alle erfgenamen samen bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Zoals dit zou zijn in een situatie waarin er sprake is van een testament zonder executeur. In dat geval zijn alle erfgenamen samen beschikkingsbevoegd wat betekent dat zij alles samen moeten afhandelen. Aangezien dit niet altijd praktisch is wordt er dan vaak alsnog één persoon aangewezen die alles regelt namens de erfgenamen: de gevolmachtigde. Ook wel boedelgevolmachtigde genoemd.

 

Gevolmachtigde

De erfgenamen worden vervolgens door de gevolmachtigde van iedere stap in de afwikkeling op de hoogte gehouden. De gevolmachtigde heeft namelijk informatieplicht. De gevolmachtigde kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een onafhankelijke derde partij zoals een advocaat. Afhankelijk van het type volmacht is nog steeds de handtekening van alle erfgenamen nodig voor bepaalde handeling, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning. Om die reden vindt er regelmatig overleg plaats tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde.

Ik heb voor het overlijden van de erflater gezegd executeur te zullen zijn, kan ik daar nog onderuit?

 

Als u in het testament als executeur genoemd wordt, dat u dit al wist voor het overlijden van de erflater. Veel mensen vragen tenslotte bij het opmaken van een testament of iemand executeur wil zijn of niet. Het kan echter zijn dat u toegezegd heeft executeur te zullen zijn, maar dat u hier bedenkingen over heeft nu het zover is.

 

Niet verplicht

Als u heeft toegezegd executeur te zijn voor de afwikkeling van iemands nalatenschap, dan bent u niet verplicht deze functie ook te vervullen op het moment dat de desbetreffende persoon overlijdt. Pas als iemand overlijdt wordt u gevraagd de functie definitief te aanvaarden of weigeren. Als u de functie van executeur wil weigeren dan hoeft u hier geen speciale handeling voor te verrichten, u moet uitsluitend de erfgenamen informeren.

Advies inwinnen?

Wilt u juridisch advies bij het uitvoeren van uw executeurs taak? Mr. Jan Damstra helpt u graag. Neem vandaag nog contact op voor een gratis eerste intake.

Waarom weigeren anderen executeur te worden?

 

Het afwikkelen van de nalatenschap is een taak waar enige (financiële) verantwoordelijkheid bij komt kijken. Als executeur bent u namelijk sinds 1 januari 2012 verplicht om de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Dit betekent dat u ook hoofdelijk aansprakelijk bent voor het verschuldigde bedrag.

 

Onverwachte schulden

Als er bijvoorbeeld vermogen blijkt te zijn in het buitenland waarvan u niet op de hoogte bent, dan is het verstandig uw functie niet te aanvaarden. Dit omdat u dan (later) verantwoordelijk gehouden kunt worden voor de eventueel te weinig betaalde erfbelasting.  Als u de functie van executeur aanvaardt dan is dit risico op aansprakelijkstelling voor erfbelasting (inclusief rente en vervolgingskosten) levenslang indien de erfgenamen in gebreke blijven deze te voldoen. De executeur kan ook door de erfgenamen aansprakelijk gesteld worden voor verlies dat zij lijden als hij geen initiatief onderneemt binnen de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Geen tijd

Als de executeur bijvoorbeeld de verkoop van een woning of aandelen zo dusdanig uitstelt, dat hun waarde afneemt. Een andere reden om bijvoorbeeld een functie als executeur niet te aanvaarden is omdat u geen tijd heeft om de functie te vervullen. Het afwikkelen van een nalatenschap kost gemiddeld tussen de vijftig en zestig uur – waarbij een ingewikkeld nalatenschap volgens experts zelfs honderd uur kost – u moet hiervoor uiteraard ruimte willen maken in uw persoonlijke agenda.

Hoeveel tijd kost het afwikkelen van een nalatenschap?

 

Gemiddeld wordt er gesteld dat de afwikkeling van een nalatenschap vijftig tot zestig uur in beslag neemt. Echter kunnen ingewikkelde nalatenschappen al snel honderd uur in beslag nemen.

Word ik betaald voor een functie als executeur?

 

Voor uw werkzaamheden als executeur is een wettelijke vergoeding van één procent van het vermogen van de erflater op de dag van overlijden vastgesteld. Stel dat het vermogen van iemand 350.000 euro is op het moment dat hij of zij overlijdt, dan is de vergoeding voor u als executeur één procent hiervan dus 3500 euro. Het is echter mogelijk om van deze wettelijke vergoeding af te wijken.

De erflater kan in het testament op laten nemen dat uw vergoeding als executeur hoger of lager is dan de wettelijk vastgestelde norm. Daarbij kan het gaan om een percentage, maar er kan ook een vooraf vastgesteld bedrag genoemd worden voor het afhandelen van het nalatenschap. De reden om af te wijken van deze wettelijke norm is omdat de waarde van een vermogen niet altijd iets zegt over de hoeveelheid werk die het is om een nalatenschap af te wikkelen.

 

Vergoeding aanpassen

Als u van mening bent dat de vergoeding die in het testament is vastgesteld niet in overeenkomst is met de hoeveelheid werk die u verwacht te hebben aan het afwikkelen van het nalatenschap, dan kunt u in overleg met de erfgenamen de vergoeding laten aanpassen. Dit is echter uitsluitend mogelijk als alle erfgenamen hier akkoord mee zijn. Als onderhandelingen over de vergoeding op niets uitlopen, dan kan u uw taak als executeur alsnog weigeren.

Mag ik hulp inschakelen voor het afwikkelen van het nalatenschap?

 

Het afwikkelen van een nalatenschap hoeft u als executeur niet alleen te doen. U kunt bijvoorbeeld als executeur adviseurs inschakelen, zoals bijvoorbeeld een advocaat. De motivatie om te kiezen voor een advocaat is dat u voorkomt dat u achteraf voor verrassingen zoals bijvoorbeeld erfrechtelijke witwasserij te staan komt, omdat u een externe partij met ervaring op het gebied van erfrecht in huis haalt. Het is echter belangrijk dat u de regie houdt in het proces, ongeacht wie u om hulp vraagt bij de afwikkeling van de erfenis, aangezien u als executeur verantwoordelijk bent.

 

Advies

Als u advies wil over het weigeren of aanvaarden van uw executeurschap of u wilt hulp bij het afwikkelen van een nalatenschap, neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis eerste advies van de heer Damstra. Hij is advocaat gespecialiseerd in het erfrecht en kan u adviseren over welke stappen u het beste kunt nemen.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.