Executeur testamentair: de taken

Om te voorkomen dat er verwarring kan bestaan over uw wensen kunt u een testament aanmaken en daarbinnen en executeur testamentair aanwijzen.

In dit artikel leggen wij u uit wat een executeur testamentair is, welke bevoegdheden een executeur testamentair toebedeeld kan krijgen en wie u voor deze functie kunt aanwijzen. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Executeur testamentair: de taken

Om te voorkomen dat er verwarring kan bestaan over uw wensen kunt u een testament aanmaken en daarbinnen en executeur testamentair aanwijzen.

In dit artikel leggen wij u uit wat een executeur testamentair is, welke bevoegdheden een executeur testamentair toebedeeld kan krijgen en wie u voor deze functie kunt aanwijzen. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Een executeur testamentair is iemand die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft rondom de afhandeling van uw nalatenschap.

Executeur testamentair

De taken van de verschillende executeurs op een rij

Als u overlijdt wie regelt dan dat het abonnement op de krant wordt opgezegd? Wie kiest er uit in welke kist u begraven of gecremeerd wordt? En wie handelt uw eventuele schulden af als u dat zelf niet meer kan? U kunt er natuurlijk vanuit gaan dat die zaken zichzelf wel regelen na uw overlijden. Uw nabestaanden weten vast wat u had gewild, toch?

Voorkom ruzies

Grote kans dat u uw nabestaanden dan in werkelijkheid opzadelt met een heleboel problemen. Erfenissen zijn namelijk een grote bron van ruzie tussen nabestaanden. Zelfs broers en zussen die altijd goed met elkaar omgingen, staan plotseling op gespannen voet tijdens deze toch al emotionele periode. Om te voorkomen dat er verwarring kan bestaan over uw wensen kunt u een testament aanmaken en daarbinnen en executeur testamentair aanwijzen. In dit artikel leggen wij u uit wat een executeur testamentair is, welke bevoegdheden een executeur testamentair toebedeeld kan krijgen en wie u voor deze functie kunt aanwijzen.

Wat is een executeur testamentair?

Als u van plan bent een testament te laten opstellen of voornemens heeft een bestaand testament te wijzigen, dan is het verstandig om na te denken over het opnemen van een executeur testamentair in een testament. Een executeur testamentair is iemand die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft rondom de afhandeling van uw nalatenschap.

Urgente zaken

U maakt deze persoon daarmee verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de taxatie van uw woning, het maken van een beschrijving van uw inboedel, het stopzetten van uw abonnementen of het contact met de uitvaartondernemer. Een executeur testamentair kan vrij snel urgente zaken regelen en kan ook een belangrijke rol spelen als er sprake is van onenigheid, verre familieleden of een nalatenschap dat op andere wijze complex is.

Verschillende rollen

We kennen drie verschillende rollen van executeur testamentair die u op kunt nemen in uw testament Het gaat om een begrafenis executeur, een beheersexecuteur en een afwikkelingsbewindvoerder. U kunt één persoon alle drie deze bevoegdheden geven, maar ook verschillende personen voor de verschillende bevoegdheden aanwijzen.

Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten dat u wilt dat uw dochter de begrafenis executeur is omdat zij een goed idee heeft van hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben en kunt u vervolgens uw zoon beheersexecuteur maken omdat de financiële afwikkeling hem beter ligt. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om niet een nabestaande aan te wijzen voor deze functie, maar een buitenstaander zoals bijvoorbeeld een advocaat.

Bent u al executeur en wilt u weten wat u te wachten staat? Meer informatie is te vinden in het artikel "Ik ben executeur, en nu?"

Executeur testamentair; begrafenis executeur

Na uw overlijden moet uw uitvaart geregeld worden. In uw testament kunt u iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor deze taak. We noemen dit de begrafenis executeur. Dit is de persoon die u de bevoegdheid geeft om uw uitvaart te regelen en dus het contact met de uitvaartondernemer te onderhouden.

Uitsluitend uitvaart

Het takenpakket van deze persoon beperkt zich echter tot uitsluitend alles wat er met de uitvaart te maken heeft. Dat betekent dat hij of zij niet de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld uw abonnementen op te zeggen. Dit is een taak van de persoon die u in uw testament beheersexecuteur maakt. Omgekeerd heeft de beheersexecuteur niet de bevoegdheid om uw uitvaart te regelen, tenzij u deze taak ook aan hem of haar heeft toegewezen in uw testament.

Uitvaartondernemer

Belangrijk om op te merken is dat de begrafenis executeur gezien zal worden als de opdrachtgever aan de uitvaartondernemer. Dat betekent dat de uitvaartondernemer de begrafenis executeur als partij zal zien bij de overeenkomst die tot stand wordt gekomen. Dat betekent dat de begrafenis executeur gehouden zal worden aan verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Concreet betekent dat:  als uw nalatenschap negatief is en de erfgenamen deze beneficiair aanvaarden, de begrafenis executeur zelf zal moeten opdraaien voor de kosten van uw uitvaart. Dit omdat hij de persoon is die de overeenkomst met de uitvaartondernemer heeft gesloten.

Executeur testamentair: beheersexecuteur

Als u overlijdt, dan zullen uw nabestaanden diverse zaken moeten regelen. Zo zal er een overzicht gemaakt moeten worden van uw inboedel, moeten uw abonnementen opgezegd worden en moet er besloten worden over zaken zoals bijvoorbeeld de verkoop van uw woning.

Wettelijke takenpakket

De beheersexecuteur is de persoon die u in uw testament aanwijst als de persoon die hier de bevoegdheid voor heeft. Hij wordt ook wel de executeur testamentair met het wettelijke takenpakket genoemd. Concreet is de executeur testamentair met de beheersfunctie verantwoordelijk voor het beheren van uw nalatenschap en het voldoen van uw schulden waaronder bijvoorbeeld legaten.

Speciale opdrachten

Andere taken die een beheersexecuteur kan uitvoeren zijn bijvoorbeeld speciale opdrachten die hij van u meekrijgt. Hierbij kunt u denken aan het vernietigen van persoonlijke papieren of het vinden van een onderkomen voor uw huisdier. Een beheersexecuteur is niet bevoegd voor het regelen van de uitvaart. Tenzij u deze bevoegdheid opneemt in uw testament. Omgekeerd is een begrafenis executeur ook niet verantwoordelijk voor de taken van de beheersexecuteur.

Verantwoording afleggen

Elke executeur testamentair moet als hij klaar is met zijn werkzaamheden, rekening en verantwoording afleggen bij de erfgenamen. Dit betekent dat de executeur testamentair toelichting geeft op zijn of haar werkzaamheden. Het is gebruikelijk dat de executeur testamentair daarbij een overzicht toont van de inkomsten en uitgaven. Als de erfgenamen akkoord gaan met de verantwoording van de executeur testamentair dan verlenen zij hem of haar “kwijting en decharge”.

Een schriftelijke verklaring van de “schuldeiser” dat de “schuldenaar” zijn schuld heeft voldaan. Het is daarom raadzaam dat de executeur testamentair in de verantwoording ook opneemt welke kosten hij of zij zelf heeft gemaakt en wat het executeurloon is. Dan geven de erfgenamen hier namelijk ook “kwijting en decharge” over.

Kosten executeur testamentair

Volgens de wet heeft een executeur testamentair recht op één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op zijn sterfdag (als tegenprestatie voor zijn of haar werkzaamheden). De overledene kan in zijn of haar testament echter laten opnemen dat het loon van de executeur testamentair hoger of lager is dan deze wettelijk vastgestelde norm. Naast de executeurloon mag de executeur testamentair ook (on)kosten in rekening brengen.

Hierbij kunt u denken aan kosten voor benzine, postzegels, et cetera. De executeur testamentair krijgt dit loon pas als alle werkzaamheden zijn afgerond (tenzij anders vermeld in het testament). Over het loon dat de executeur testamentair ontvangt dient hij of zij inkomstenbelasting te betalen.

Uurtarief

Als u niet een familielid, kennis of anderzijds bekende aanwijst als executeur testamentair, maar een professionele executeur testamentair dan is het gebruikelijk dat hij zijn of haar uurtarief in rekening brengt. Dit moet dan echter wel in het testament vastgelegd worden door u.

Executeur opnemen in testament?

Wilt u een executeur testamentair opnemen in uw testament? Mr. Jan Damstra heeft ruim 20 jaar ervaring in erfrechtzaken. Neem contact op om uw wensen te bespreken.

Executeur testamentair: afwikkelingsbewindvoerder

Executeur testamentair: afwikkelings bewindvoerder

U kunt het takenpakket van de executeur testamentair in uw testament uitbreiden. Dit doet u door hem naast beheersexecuteur ook afwikkelingsbewindvoerder te maken. Dit betekent dat de executeur testamentair ook bevoegd is om uw erfenis te verdelen zonder medewerking van de erfgenamen. Daardoor kan de executeur testamentair bijvoorbeeld uw woning verkopen zonder dat hij hiervoor uw erfgenamen hoeft te raadplegen of goederen verkopen om zo uw schulden af te lossen.

Knopen doorhakken

In sommige gevallen wordt de afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden toegekend dat hij het nalatenschap naar eigen inzicht kan afhandelen. De keuze om een executeur testamentair ook afwikkelingsbewindvoerder te maken komt over het algemeen voort uit het idee dat als er een conflict ontstaat over het afhandelen van het nalatenschap, de afwikkelingsbewindvoerder knopen kan doorhakken zonder dat er overeenstemming tussen alle erfgenamen hoeft te zijn over deze keuze.

Overzicht inkomsten en uitgaven

Net zoals de executeur testamentair met uitsluitend de beheersfunctie dient de afwikkelingsbewindvoerder zijn werkzaamheden te verantwoorden naar de nabestaanden. Dat betekent concreet dat de executeur testamentair een overzicht zal moeten maken waarin hij de inkomsten en uitgaven uiteenzet. De erfgenamen dienen akkoord te gaan met deze verantwoording van de executeur testamentair. Als zij akkoord gaan dan geven ze de executeur testamentair “kwijting en decharge”.

Loon executeur

Dit is een schriftelijke verklaring van de “schuldeiser” (de erfgenamen) dat de “schuldenaar” (executeur testamentair) zijn of haar schuld heeft voldaan. Het is daarom raadzaam om als executeur testamentair ook de verantwoording van de kosten die hij heeft gemaakt voor het uitvoeren van zijn functie opneemt in de verantwoording. Net zoals het loon dat de executeur testamentair krijgt. Dan geven de erfgenamen hier namelijk ook kwijting en decharge over. Volgens de wet heeft de executeur testamentair recht op één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op de sterfdag. Dit is de vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden en noemen we het executeursloon. De vergoeding van één procent is een wettelijk vastgestelde vergoeding.

Vergoeding aanpassen

In het testament kan echter bepaald worden dat de vergoeding hoger of lager is dan deze wettelijke norm. De onkosten van de executeur testamentair worden ook vergoed. Hierbij kunt u denken aan kosten voor bijvoorbeeld postzegels, het plegen van telefoontjes, benzine, etcetera. De executeur testamentair krijgt deze vergoeding echter pas als al zijn werkzaamheden afgerond zijn. De executeur testamentair dient inkomstenbelasting te betalen over het loon dat hij ontvangt.

Executeur testamentair: wie wijs ik aan?

De executeur testamentair is dus iemand die in het testament door u wordt aangewezen om een bepaald aantal taken uit te voeren na uw overlijden. Of dat nou het regelen van uw uitvaart is, het opzeggen van abonnementen of het maken van een lijst van uw inboedel. U kunt voor deze functie diverse personen aanwijzen.

Natuurlijk of rechtspersoon

U kunt een natuurlijk persoon (iemand van vlees en bloed) of een rechtspersoon (instelling zoals stichting of besloten vennootschap) in uw testament aanstellen voor het vervullen van deze functie. U kunt dus kiezen om iemand uit uw kring met erfgenamen executeur testamentair te maken – een kind, partner of andere betrokken – maar ook een buitenstaander.

Uitgesloten personen

Zo kunt u bijvoorbeeld de notaris die uw testament opmaakt ook verantwoordelijk maken voor de uitvoering daarvan. Er zijn echter ook personen die u niet tot executeur testamentair kunt benoemen. Hierbij moet u denken aan personen die handelingsonbekwaam zijn zoals onder andere minderjarige kinderen; personen van wie het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld; personen die failliet zijn gegaan of personen die in de schuldsanering zitten.

Beste executeur testamentair

Volgens professoren in het recht is de beste executeur testamentair een advocaat. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat als er een conflict ontstaat tussen de erfgenamen, de advocaat de belangenbehartiger is van de persoon die overleden is. Als één van de erfgenamen executeur testamentair is dan is hij op dat moment er een conflict ontstaat niet alleen belangenbehartiger van de overledenen, maar heeft hij ook een persoonlijke voorkeur. Als er bijvoorbeeld een discussie tussen uw kinderen ontstaat over het wel of niet verkopen van uw woning na uw overlijden, dan is een kind die tevens executeur testamentair niet alleen degene die moet zorgen dat uw wensen worden uitgevoerd.

Alleen uw voorkeur

Hij of zij is ook emotioneel betrokken bij de uitkomst van de discussie. Misschien wil hij niet dat het ouderlijk huis verkocht wordt, terwijl zijn broers en zussen daar anders over denken. Een advocaat als executeur testamentair heeft geen persoonlijke voorkeur voor de ene uitkomst boven de andere. Hij zal daarin alleen uw voorkeur volgen, omdat hij uw belangenbehartiger na de dood is. Een notaris kan ook deze neutrale functie vervullen binnen het proces, echter blijkt in de praktijk dat zij op het moment dat er conflict ontstaat vaak vastlopen.

Stap naar de rechter

De notaris is als ambtenaar namelijk neutraal in het proces en kiest daardoor niet in een conflictsituatie. Daarnaast is een advocaat opgeleid om conflictsituaties op te lossen en heeft er in zijn werkzaamheden dagelijks mee te maken. Advocaten zijn echter niet alleen ervaren in hoe zij conflicten moeten begeleiden en oplossen, maar kunnen in geval van nood ook de stap naar de rechter maken.

Niet verplicht

Een ander voordeel van een advocaat als executeur testamentair is het feit dat u zeker weet dat de persoon die u in uw testament aanwijst om deze functie te vervullen, dat na uw overlijden ook doet. Als u een nabestaande aanwijst tot executeur testamentair dan betekent dit niet dat zij verplicht zijn deze functie ook te vervullen. Zelfs als u tijdens uw leven iemand heeft gevraagd of hij bereid zou zijn om de functie van executeur testamentair te vervullen, dan kan de desbetreffende nabestaande besluiten de functie na uw overlijden af te weigeren.

Reserve executeur

Omdat een executeur testamentair zijn rol altijd mag weigeren, nemen veel mensen een reserve executeur in hun testament op.  Als deze ook weigert dan kan de rechter een andere executeur testamentair aanwijzen, maar alleen als u deze mogelijkheid in uw testament heeft aangewezen.

Als dit laatste niet het geval is dan moeten de erfgenamen samen op zoek naar een boedel volmachtigde die namens hen de erfenis afwikkelt en de aangifte van de erfbelasting verzorgt. Om een dergelijke situatie te voorkomen kunt u dus een advocaat als executeur testamentair aanwijzen.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Expert aanwijzen

Een ander voordeel daarvan is dat u een expert aanwijst voor de afwikkeling van uw erfenis. Uw nabestaanden krijgen tenslotte niet dagelijks te maken met de afwikkeling van een erfenis. Dit in tegenstelling tot een advocaat. Door te kiezen voor een advocaat als executeur testamentair komt er dus niet een grote (financiële) verantwoordelijkheid op de schouders van uw nabestaanden te liggen op een gebied waar zij geen kennis van hebben, maar neemt een advocaat deze verantwoordelijkheid op zich.

Focus emotionele kant

Daardoor hoeven uw nabestaanden zich niet te ontfermen over vragen zoals “hoe wordt er omgegaan met eventuele schulden?”. Zij kunnen zich richten op de emotionele kant van het verlies, terwijl een advocaat als executeur testamentair zich richt op de zakelijke kant van het verlies. U belast de mensen van wie u houdt dus niet met een verantwoordelijkheid op onbekend terrein.

Anticiperen eventuele problemen

Een ander voordeel van het opstellen van een testament met een advocaat als executeur testamentair is het feit dat u samen kunt anticiperen op eventuele problemen die u voorziet na uw overlijden. Een advocaat zal tijdens een gesprek met u uw wensen en pijnpunten in kaart brengen. Daarop kan de advocaat passende oplossingen voor u bedenken en kunt u hem instrueren hoe te handelen in bepaalde situaties. Een aantal van deze zaken kunt u vervolgens opnemen in uw testament. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het toewijzen van specifieke goederen aan een specifieke erfgenaam. Misschien wilt u bijvoorbeeld dat uw dochter een specifiek sieraad van u krijgt na uw overlijden.

Schenkingen

Volgens de wet is het niet toegestaan om een deel of geheel van het nalatenschap al te verdelen voordat u bent overleden. Dat wil zeggen dat het verboden is een schenking aan iemand te doen waarbij deze schenking pas na uw overlijden beschikbaar wordt. Echter geldt dit verbod niet voor specifieke goederen. Een advocaat als executeur testamentair kan daarom – bij het opstellen van uw testament – een zogenaamd toescheidingsbeding of overnemingsbeding in uw testament opnemen.

Bedingen

Dit wil zeggen dat u in een beding kan bepalen dat op het moment dat uw nalatenschap openvalt de auto of woning aan één kind worden toegewezen of uw onderneming door iemand die u heeft gekozen wordt overgenomen. Samen met een advocaat kunt u ook andere bedingen maken. Door een dergelijk beding voorkomt u dat een schenking die u in gedachte had nietig wordt verklaard.

Belangenbehartiger

Een advocaat als executeur testamentair is dus uw belangenbehartiger. Ook op het moment dat u zelf niet meer uw belangen kunt behartigen. Het is echter wel belangrijk om op te merken at een executeur testamentair (ook als deze rol door een advocaat vervuld wordt) in principe uw nalatenschap alleen beheert. Een advocaat als executeur testamentair heeft de rol van beheersexecuteur, tenzij u in uw testament anders beslist.

Afwikkelingsbewindvoerder

U kunt de bevoegdheden van de advocaat uitbreiden door hem ook afwikkelingsbewindvoerder te maken. Als de erfgenamen dan bijvoorbeeld in een conflict verzeild raken, dan kan de advocaat stappen ondernemen om uw wensen na te komen. Een advocaat kan dan bijvoorbeeld besluiten de woning te verkopen. Zelfs zonder de erven hier toestemming voor te vragen. Als er dus verwacht of onverwacht ruzies ontstaan tussen de erfgenamen, dan zal hij alles in het werk stellen om uw wensen ten uitvoer te brengen.

Executeur testamentair; wanneer aanwijzen?

Als u een advocaat als executeur testamentair in uw testament wilt laten zetten, dan is het belangrijk om dit te doen op het moment dat u uw testament laat opstellen. Dit omdat het voor een advocaat niet mogelijk is om na uw overlijden nog executeur testamentair te worden. U bent namelijk de enige persoon die dit kan besluiten. Als uw nabestaanden dan allemaal hun functie als executeur weigeren of uw executeurs zouden graag een advocaat aan willen wijzen voor hun functie of er ontstaat een conflict, dan kan een advies de nabestaanden alleen bijstaan met advies.

Anticiperen

Daarnaast kunt u door vooraf al met een advocaat aan tafel gaan dus anticiperen op eventuele problemen. Door samen met een advocaat uw testament op te stellen kunt u samen in kaart brengen wat u wilt en hoe de advocaat kan zorgen dat dit na uw overlijden ook gebeurt. Als u een advocaat als executeur testamentair wilt aanstellen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer Damstra, advocaat gespecialiseerd in erfrechtskwesties.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.