Testamentair executeur

Het is een mooie eerste stap om op te schrijven naar wie het schilderij in de woonkamer gaat en wie uw trouwring krijgt, maar daarmee bent u er nog niet.

Als u uw nalatenschap echt goed wil regelen dan is het verstandig om een testamentair executeur aan te stellen in uw testament. In dit artikel vertellen we meer over wat een testamentair executeur is en wat zijn taken zijn. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Testamentair executeur

Het is een mooie eerste stap om op te schrijven naar wie het schilderij in de woonkamer gaat en wie uw trouwring krijgt, maar daarmee bent u er nog niet.

Als u uw nalatenschap echt goed wil regelen dan is het verstandig om een testamentair executeur aan te stellen in uw testament. In dit artikel vertellen we meer over wat een testamentair executeur is en wat zijn taken zijn. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Er zijn drie verschillende rollen die de testamentair executeur kan vervullen: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur of de afwikkelingsbewindvoerder.

Testamentair executeur: belangenbehartiging

Erfenissen zijn veelal een bron van ruzie. Broers en zussen die al jarenlang goed met elkaar omgaan kunnen opeens op gespannen voet met elkaar raken. Want wie krijgt wat als u overlijdt? En ook niet geheel onbelangrijk: wie regelt wat als u er niet meer bent? Om alles na uw overlijden zo goed mogelijk voor uw nabestaanden  te regelen – van de afwikkeling van de erfenis tot het zorg dragen voor de juiste muziek op uw uitvaart – heeft drie op de tien Nederlanders een testament.

 

Nalatenschap goed regelen

Het is een mooie eerste stap om op te schrijven naar wie het schilderij in de woonkamer gaat en wie uw trouwring krijgt, maar daarmee bent u er nog niet. Als u uw nalatenschap echt goed wil regelen dan is het verstandig om een executeur testamentair aan te stellen in uw testament. Deze zorgt ervoor dat uw wensen worden uitgevoerd en nageleefd als u er niet meer bent.

 

Testament opstellen: executeur aanwijzen

Op het moment dat u van plan bent een testament te laten opstellen bij de notaris of voornemens bent een bestaand testament te laten wijzigen, dan is het verstandig om meteen een testamentair executeur te benoemen. Op het moment dat u overlijdt, dan kunt u er natuurlijk op vertrouwen dat uw erfgenamen in goed overleg uw nalatenschap afwikkelen. In goed overleg besluiten ze wat u gewild had en wie wat krijgt.

 

Emotioneel zeer

De praktijk leert echter anders. Veel vaker brengt de verdeling van een erfenis heftige emoties met zich mee die leiden tot ruzie. Oud emotioneel zeer wordt opeens vereffend via de verdeling van de erfenis. De ene broer wil bijvoorbeeld perse het schilderij uit de woonkamer en weigert hierover het gesprek aan te gaan met een andere broer die ook interesse heeft. De waarde van het schilderij speelt hierin niet zozeer een rol. Het gaat veel meer om het feit dat de ene broer het gevoel heeft dat de andere broer vroeger altijd al alles kreeg en dat hij nu eens aan de beurt is.

Testamentair executeur: wat is dat?

 

Om discussies over de erfenis te voorkomen wordt er vaak een testament opgesteld. Daardoor kan er geen vraag ontstaan over welke broer het schilderij uit de woonkamer krijgt, dat is namelijk al door u op papier gezet. Geen twijfel mogelijk. Maar hoe zorgt u dat dit ook nageleefd wordt als u daar geen toezicht op kunt houden? In die gevallen is er een testamentair executeur. U moet hem of haar zien als de persoon die uw belangen na de dood behartigt. Daardoor is er één persoon die de zaken doet en regelt. De erfgenamen worden op die manier niet in de positie gesteld dat zij met elkaar kunnen discussiëren over de interpretatie van uw wensen. Wat het gedoe rond de boedelafwikkeling verkleint.

 

Drie verschillende rollen

Er zijn drie verschillende rollen die de testamentair executeur kan vervullen

  • De begrafenisexecuteur,
  • De beheersexecuteur
  • De afwikkelingsbewindvoerder.

In het testament wijst u aan wie u welke rol geeft. Dat kan betekenen dat u alle drie de rollen bij één persoon neerlegt, maar ook dat u drie personen aanwijst voor de verschillende rollen.

 

Taken verdelen

In het testament wijst u aan wie u welke rol geeft. Dat kan betekenen dat u alle drie de rollen bij één persoon neerlegt, maar ook dat u drie personen aanwijst voor de verschillende rollen.

Op die manier kunt u iedereen de taken geven waar hij of zij goed in is en voorkomt u tegelijkertijd ook dat de taken allemaal op de schouders van één onervaren persoon komen. Als u vertrouwt dat uw dochter goed is in het organiseren van uw begrafenis dan geeft u haar de rol van begrafenisexecuteur en als uw zoon meer van de cijfertjes in dan krijgt hij wellicht de rol als beheersexecuteur. In uw testament kunt u de taken van de testamentair executeur ook uitbreiden door iemand ook afwikkelingsbewindvoerder te maken. In dit geval kan de testamentair executeur het nalatenschap verdelen zonder medewerking van de erfgenamen.

Begrafenis executeur

Begrafenis executeur

De begrafenis executeur is degene die u aanwijst voor het regelen van uw uitvaart. Het takenpakket van deze testamentair executeur is door u beperkt tot uitsluitend alles wat geregeld dient te worden rondom de uitvaart. Het ontbreekt de begrafenis executeur dus aan bevoegdheden die nodig zijn voor het beheer van het nalatenschap of het voldoen van schulden.

Deze testamentair executeur is dus niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het opzeggen van abonnementen na uw overlijden. Omgekeerd is een testamentair executeur zonder dat deze ook benoemd is tot begrafenis executeur niet bevoegd om de uitvaart te regelen.

 

Beheer executeur
Afwikkelingsbewindvoerder

Testamentair executeur: wie wijs ik aan?

U kunt verschillende personen aanwijzen als testamentair executeur. Zoals eerder al genoemd kunt u de keuze maken om één van uw nabestaanden aan te wijzen als testamentair executeur. Hierbij kunt u denken aan een familielid, vriend, partner, buurman of ander contact uit uw directe kennissenkring. Verder bestaat er de mogelijkheid om te kiezen voor een notaris als testamentair executeur.

 

Advocaat

Maar volgens professoren in het recht is de beste keuze om een advocaat aan te stellen voor deze functie. Dit heeft te maken met het feit dat een advocaat als buitenstaander niet in een eventueel conflict over een erfenis betrokken kan raken. Als er een conflict ontstaat tussen de erfgenamen, dan is de advocaat als testamentair executeur de belangenbehartiger van de persoon die is overleden en niet van één van de erfgenamen.

 

Notaris

Daarin verschilt de advocaat met een notaris die in dergelijk gevallen altijd neutraal is en dan dus veelal vastloopt in het proces. Hierdoor kan het voorkomen dat erfgenamen blijven ruziën. Hiernaast is een advocaat ook opgeleid om conflicten op te lossen. Advocaten krijgen dagelijks met conflicten te maken. Conflicten die zij moeten oplossen, begeleiden en desnoods voor de rechter uitvechten. Als u voorziet dat de afwikkeling van uw erfenis tot discussie onder uw erfgenamen kan leiden, dan doet u er dus verstandig aan om een advocaat als testamentair executeur aan te wijzen. Maar ook in andere gevallen is een advocaat een interessante keuze.

 

Grote verantwoordelijkheid

Naast het feit dat een advocaat als testamentair executeur belangenbehartiger van de overledene is, is hij ook ervaren. Als u de taken van de afwikkeling van het testament bij uw familie legt, dan komt er een grote verantwoordelijkheid op hun schouders te liggen. Ze moeten zich, als vereffenaar bijvoorbeeld,  opeens ontfermen over hoe omgegaan dient te worden met uw schulden. Iets waar ze niet eerder mee te maken hebben gehad. Dat terwijl er wel grote financiële verantwoordelijkheden aan zijn of haar taak verbonden zijn.

 

Taak afwijzen

Sommige erfgenamen kiezen er daarom voor om hun taak als testamentair executeur af te wijzen. Als geen van de door u aangewezen testamentair executeurs hun benoeming aanvaardt, dan moet de kantonrechter aanwijzen wie er verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van het nalatenschap. Dit kan overigens alleen als u deze mogelijkheid meeneemt in uw testament. Naast dat er een situatie kan ontstaan waarin geen van uw erfgenamen bereid is de functie van testamentair executeur te vervullen, is er ook het risico dat uw erfgenamen de testamentair executeur ontslaan als deze zijn functie wel heeft aanvaard.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Schenking na dood

Volgens de wet is het niet toegestaan om overeenkomsten te maken waarin een deel of het geheel van het nalatenschap wordt verdeeld (voor datum van overlijden). Dat wil zeggen dat het verboden is een schenking te doen aan iemand waarbij de schenking pas vrij valt op het moment dat u bent komen te overlijden. Dit verbod geldt echter niet voor specifieke goederen.

 

Beding bepalen

Een advocaat als testamentair executeur kan daarom samen met onder andere een toescheidingsbeding of overnemingsbeding laten opnemen in uw testament. Dat wil zeggen dat u in een beding kunt bepalen dat indien de nalatenschap openvalt de auto of bijvoorbeeld de woning aan een van uw kinderen moet worden toebedeeld of de onderneming door een door u aan te wijzen persoon moet worden overgenomen.

Ook andere bedingen kunnen worden gemaakt zolang deze geen betrekking hebben op de gehele nalatenschap of een deel van de nalatenschap. Door een dergelijk beding op te nemen voorkomt u dat u onder het verbod valt dat schenking na doden nietig zijn.

 

Advocaat als afwikkelingsbewindvoerder

Daarbij weet u dat de advocaat als testamentair executeur uw belangenbehartiger (na uw overlijden) is. Het is echter belangrijk om op te merken dat een testamentair executeur (ook een advocaat die deze rol heeft) in principe alleen beheert. Dit betekent dat als u wilt dat een advocaat ook kan handelen in het geval dat er zich ruzies voordoen, u hem moet benomen tot afwikkelingsbewindvoerder. Als de erfgenamen dan bijvoorbeeld ruzie maken over het wel of niet verkopen van de woning, dan kan de advocaat hierin een keuze maken (zonder toestemming aan de erven te vragen).

 

Neutraal

Als afwikkelingsbewindvoerder worden de taken van de advocaat als testamentair executeur namelijk verruimd. Als er dus verwacht of onverwacht ruzies ontstaan tussen de erfgenamen, dan zal hij alles in het werk stellen om uw wensen ten uitvoer te brengen. Als u een notaris aanwijst tot testamentair executeur dan mag hij in dergelijke gevallen niet handelen, omdat hij geen partij trekt en dus neutraal blijft.

 

Zelf betrokken bij ruzie

Een erfgenaam die testamentair executeur is, is in dergelijk gevallen zelf vaak ook een partij in ruzies. De erfgenaam heeft tenslotte soms ook belang bij de ene uitleg van uw testament boven de andere. De erfgenaam is zelf bijvoorbeeld voorstander van het verkopen van de woning, of juist niet. Door voor een advocaat als testamentair executeur te kiezen voorkomt u dergelijke belangenverstrengeling of besluiteloosheid in conflicten rondom de erfenis.

Een erfrecht-advocaat is dus - in tegenstelling tot iedere andere testamentair executeur  - opgewassen tegen erfgenamen die het niet eens zijn met de inhoud van de nalatenschap. Zo weet u zeker dat uw wensen na uw dood worden nageleefd.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.

Ontslag

Dit kan als zij vinden dat hij zijn werk niet goed doet. Dit ontslag kan alleen door de rechter worden gehonoreerd als de relatie tussen de testamentair executeur en de erfgenamen ernstig is verstoord. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als het vermogen van de erflater – uw vermogen na overlijden - in korte tijd flink slonk.

 

Rol afwijzen

Als u een advocaat als testamentair executeur aanwijst kan er nooit een situatie ontstaan waarbij u denkt iemand te hebben aangewezen voor de afwikkeling van uw nalatenschap, maar dat deze persoon de functie na uw dood niet aanvaardt. Daarnaast heeft een advocaat ervaring met het afwikkelen van erfenissen in tegenstelling tot uw erfgenamen. U belast uw erfgenamen daardoor niet met een grote verantwoordelijkheid op onbekend terrein.

 

Anticiperen problemen

Als u een testament opstelt in samenspraak met een advocaat dan kunt u ook al anticiperen op eventuele problemen die u verwacht na uw overlijden. Tijdens een gesprek met een advocaat brengt u samen eventuele pijnpunten en wensen in kaart. Daarop kan de advocaat passende oplossingen voor u bedenken en u kunt hem instrueren hoe hij moet handelen als er zich problemen voordoen. Een dergelijke oplossing is bijvoorbeeld het feit dat een advocaat u kan helpen bij het toewijzen van specifieke goederen aan een specifieke erfgenaam.

Testamentair executeur: wanneer aanwijzen?

Als u een advocaat als testamentair executeur wilt aanwijzen, dan is het belangrijk dit te doen op het moment dat u uw testament gaat opstellen. U bent namelijk de enige die dit kan besluiten.

Als uw nabestaanden na uw overlijden allemaal de rol van testamentair executeur afwijzen, dan kunnen zij geen advocaat aanwijzen die deze rol in plaats van hun vervult. Zij kunnen hoogstens een advocaat vragen hen te helpen bij het vervullen van hun rol.

Als u een advocaat als testamentair executeur wil aanstellen in uw testament, dan kunt u contact opnemen met de heer Damstra, advocaat gespecialiseerd in erfrechtskwesties. Voor nadere informatie en een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Advies inwinnen?

Wilt u juridisch advies bij het opstellen van uw testament? Mr. Jan Damstra helpt u graag. Neem vandaag nog contact op voor een gratis eerste advies.