Testament opstellen

Na uw overlijden kunt u zich niet meer bemoeien met de verdeling van uw nalatenschap. Toch kunt u ervoor zorgen dat uw stem ook na uw overlijden gehoord wordt; door al voor die tijd zaken goed te regelen.

De beste manier om dat te doen is door een testament op te stellen. Een testament heeft echter pas echt waarde als het nageleefd wordt. Een advocaat als executeur testamentair kan dit waarborgen. In dit artikel vertellen wij u over het opstellen van een testament wat uw wensen realiseert. Lees meer. 

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Testament opstellen

Na uw overlijden kunt u zich niet meer bemoeien met de verdeling van uw nalatenschap. Toch kunt u ervoor zorgen dat uw stem ook na uw overlijden gehoord wordt; door al voor die tijd zaken goed te regelen.

De beste manier om dat te doen is door een testament op te stellen. Een testament heeft echter pas echt waarde als het nageleefd wordt. Een advocaat als executeur testamentair kan dit waarborgen. In dit artikel vertellen wij u over het opstellen van een testament wat uw wensen realiseert. Lees meer. 

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Iedereen in Nederland die zestien jaar of ouder is kan een testament opstellen. Als u geen testament opstelt, dan bepaalt de wet hoe uw nalatenschap wordt verdeeld.

Testament opstellen

Heeft u weleens nagedacht over wat er met uw bezittingen gebeurt op het moment dat u overlijdt? Wie van uw naasten krijgt dan wat? En nog belangrijker: wie moet zorg dragen dat iedereen daadwerkelijk krijgt wat u in gedachte heeft? Wanneer u een testament opstelt is het mogelijk te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt.

Wat is een testament?

 

Iedereen die komt te overlijden, heeft een nalatenschap. Dit is alles wat u achterlaat. Hierbij moet u  niet alleen denken aan bezittingen, maar ook aan schulden. Een testament is een document waarin staat wat er met uw nalatenschap gebeurt na uw overlijden. Daarnaast kunt u in het document bepaalde specifieke wensen rond uw overlijden kenbaar maken, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw wensen met betrekking tot de uitvaart of wie uw erfenis dient af te handelen.U kunt deze zaken uiteraard ook zelf op papier zetten en in een la leggen voor het moment dat u overlijdt.

 

Codicil

Dit noemen wij echter een codicil en heeft juridisch niet dezelfde status als een testament. Een codicil gebeurd zonder tussenkomst van de notaris. Zo is het niet mogelijk om erfgenamen in uw codicil te benoemen. Dit is met name belangrijk als u wilt dat er personen erfgenaam worden die niet uw wettelijke partner of bloedverwant zijn. Verder mag u in een codicil niemand verantwoordelijk maken voor de afhandeling van uw nalatenschap (een zogenaamde executeur).

Waarom zou ik een testament opstellen?

 

Iedereen in Nederland die zestien jaar of ouder is kan een testament opstellen. Als u geen testament opstelt, dan bepaalt de wet hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. We noemen dit ook wel de wettelijke verdeling. Daarbij gaan uw bezittingen en schulden naar uw wettelijke erfgenamen. Hierin onderscheidt het recht vier groepen. Als er geen erfgenamen binnen de ene groep zijn, dan wordt er binnen de volgende groep van naasten naar erfgenamen gezocht.

Erfgenamen

Daarbij is er een beweging van intieme (bloed)verwanten naar steeds verdere verwanten te zien. De eerste groep erfgenamen is: echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen. De tweede groep bestaat uit ouders, broers en zussen. De derde groep wordt gevormd door grootouders. En overgrootouders vallen in de vierde groep.

Wettelijke verdeling

Als u geen testament opstelt dan zal uw nalatenschap in eerste instantie naar uw partner en/of kinderen gaan. Als u binnen deze groep geen erfgenamen heeft, dan wordt er naar de tweede groep gekeken. Op het moment dat u wilt dat uw nalatenschap naar uw broer gaat in plaats van naar uw kinderen (kinderen onterven), dan is dit niet mogelijk zonder testament.

Een andere situatie waarin een testament zinvol kan zijn is als u wel een partner heeft, maar niet getrouwd bent met deze partner en/of geen geregistreerd partnerschap heeft. In dat geval erft uw partner namelijk niets van u na uw overlijden, maar gaat uw erfenis naar de erfgenamen volgens de wettelijke verdeling. De enige manier om dit dan toch voor elkaar te krijgen is door uw partner in uw testament te laten opnemen. Het is namelijk zonder testament niet mogelijk om van de wettelijke verdeling af te wijken.

Executeur opnemen in testament?

 

Wilt u een executeur testamentair opnemen in uw testament? Mr. Jan Damstra heeft ruim 20 jaar ervaring in erfrechtzaken. Neem contact op om uw wensen te bespreken. 

Wat staat er in een testament?

Een testament kan uiteenlopende informatie bevatten over hoe u zaken graag geregeld ziet na uw overlijden. Een testament opstellen is altijd raadzaam als u niet de wettelijke regeling wilt volgen of zeker wilt zijn dat alles na uw overlijden geregeld wordt zoals u wilt. Zo is het mogelijk om niet-familieleden, goederen of geld na te laten, kunt u goede doelen in uw testament opnemen of vastleggen naar wie de voogdij van uw kinderen gaat als u overlijdt.

 

Clausules

Concreet kunt u uw keuzes op een aantal manieren in een testament tot uiting brengen:

 • Uitsluitingsclausule: met een uitsluitingsclausule kunt u aangeven dat u iemand geen aanspraak wilt laten maken op uw nalatenschap. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om partners en kinderen uit te sluiten. Een dergelijke clausule kan echter ook gebruikt worden als u uitsluitend wil dat uw kinderen erven en niet de “koude kant” (hun partners).
 • Echtscheidingsclausule: via de echtscheidingsclausule kunt u zorgen dat uw partner gedurende een echtscheidingsprocedure niet kan erven.
 • Voogdijclausule: u bepaalt wie de voogdij over uw kinderen krijgt na uw overlijden.
 • Niet-opeisbaarheidsclausule: als u komt te overlijden en een partner achterlaat, dan krijgen uw kinderen niet hun deel van de erfenis. Ze hebben een vordering op de langstlevende partner, maar de partner houdt vruchtgebruik. Via de niet-opeisbaarheidsclausule voorkomt u dat de kinderen toch hun deel opeisen en uw partner daardoor bijvoorbeeld zijn of haar woning moet verlaten.
 • Overlevingsclausule: voorkomt dubbele betaling van erfbelasting.
 • Renteclausule: u bepaalt de rente op de vordering aan de kinderen.
 • Uitsluiting ex: voorkomt dat uw ex via de kinderen toch aanspraak maakt op uw erfenis.
 • Bewind: u kunt in uw testament een bewindvoerder aanwijzen die zorgt voor een verantwoord beheer van het geërfde vermogen.
 • Executeur: persoon die u bij het opstellen van het testament aanwijst als de persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van uw erfenis. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar ook iemand die geen aanspraak maakt op uw erfenis. De executeur is verantwoordelijk om uw wensen te realiseren na uw overlijden. Verderop in dit artikel leggen wij u uit hoe een executeur u kan helpen uw testament in de praktijk te handhaven.
 • Inbrengclausule: gedane giften worden afgetrokken van het vererfde bedrag.

Hoe zorgt u dat een testament uitgevoerd wordt zoals u wilt?

 

Een testament opstellen betekent niet meteen dat alles na uw overlijden ook in kannen en kruiken is. Want hoe ziet u erop toe dat alles wat u heeft opgesteld ook volgens uw wensen wordt uitgevoerd? Het antwoord wordt door velen gevonden in de executeur testamentair. Dit is de persoon die belast is met de afwikkeling van uw nalatenschap. Deze persoon behartigt uw belangen op het moment dat u dit zelf niet meer kan.

 

Bevoegdheden

In uw testament kunt u aangeven welke bevoegdheden deze persoon heeft. Dat kan zich beperken tot het regelen van uw uitvaart, maar u kunt de testamentair executeur ook meer bevoegdheden geven. Zo kunt u hem of haar verantwoordelijk maken voor het maken van een beschrijving van de inboedel en het stopzetten van abonnementen.

Soorten executeurs

Grofweg onderscheiden we drie verschillende executeurs:

 • De begrafenis executeur
 • De beheers executeur
 • De afwikkelingsbewindvoerder.

Elk van deze executeurs heeft andere bevoegdheden en is niet bevoegd de taak van één van de andere executeurs te vervullen. Zo mag een begrafenisexecuteur zich niet bezighouden met het beheer van uw nalatenschap (dit behoort tot het takenpakket van de beheers executeur). Andersom mag een executeur met dit takenpakket niet de uitvaart regelen. De verschillende functies kunnen bij verschillende personen neergelegd worden, maar ook bij één persoon.

Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om de zoon die goed is met financiën aan te wijzen als beheers executeur en de dochter verantwoordelijk te maken voor het regelen van de uitvaart. Voor meer informatie over deze drie verschillende executeurs leest u het artikel “Wat doet een executeur? De taken op een rij

Executeur opnemen in testament?

Wilt u een executeur testamentair opnemen in uw testament? Mr. Jan Damstra heeft ruim 20 jaar ervaring in erfrechtzaken. Neem contact op om uw wensen te bespreken.

Advocaat als executeur testamentair

 

U kunt een erfgenaam aanwijzen als executeur, maar ook een externe partij. Dat kan een natuurlijk persoon zijn (iemand van vlees en bloed) of een rechtspersoon (instelling zoals een stichting of besloten vennootschap). U kunt dus kiezen voor een kind, partner of andere erfgenaam, maar ook voor een buitenstaander. Zo kunt u bijvoorbeeld een advocaat het testament laten uitvoeren.

 

Ongeschikte personen 

Er zijn echter ook mensen die u bij het opstellen van uw testament niet kunt aanwijzen als executeur, dit betreft mensen die handelingsonbekwaam zijn. Daarmee worden minderjarige kinderen bedoeld, personen van wie het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld, personen die failliet zijn gegaan of personen die in de schuldsanering zitten.

Als u bij het opstellen van uw testament iemand aanwijst als executeur, dan betekent dit echter niet dat deze persoon de functie ook zal vervullen. Na uw overlijden heeft de desbetreffende persoon de kans om af te zien van zijn of haar functie. Hiervoor hoeft geen “geldige” reden te zijn.

Executeur testamentair weigeren

 

Een executeur kan besluiten zijn of haar functie niet te vervullen omdat hij bijvoorbeeld het gevoel heeft onvoldoende tijd te hebben voor het uitvoeren van de functie (naast andere bezigheden)of dat hij zich niet wil branden aan de afwikkeling van de nalatenschap. Dit betekent dat er dan na uw overlijden gezocht dient te worden naar iemand die deze taak wel op zich wil nemen. Sommige mensen proberen dit te ondervangen door bij het opstellen van hun testament al een reserve executeur te benoemen, maar dit blijkt niet altijd voldoende te zijn.

 

Advocaat

Mede om die reden wordt er steeds vaker geadviseerd om een advocaat als executeur aan te stellen. Op die manier weet u zeker dat de persoon die u heeft aangesteld voor uw overlijden, na uw overlijden ook daadwerkelijk de werkzaamheden als executeur uitvoert. Dat is echter niet de enige reden om voor een advocaat als executeur te kiezen. Een andere reden is dat een advocaat al betrokken is bij het opstellen van uw testament. Daardoor kan hij samen met u in kaart brengen wat uw wensen zijn en hoe deze het beste worden vertaald naar het juridische document.

 

Belangeloos

Vervolgens kan hij als executeur ook zorg dragen voor de uitvoering daarvan. Een andere reden waarom mensen een advocaat aanstellen als executeur is dat zij het prettig vinden als deze functie wordt uitgevoerd door een externe partij. Dit omdat de advocaat zelf geen erfgenaam is en dus geen belang heeft bij een uitkomst binnen een bepaalde discussie. Het enige belang dat hij behartigd is uw belang.

 

Tijdrovend

Een derde reden om voor een externe executeur te kiezen is dat het afwikkelen van het nalatenschap een tijdrovende klus is met een flinke verantwoordelijkheid. Door voor een externe partij te kiezen, wordt deze last bij een externe partij gelegd. Op die manier kunnen geliefden rouwen in een emotionele periode.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies