Executeur opnemen in mijn testament

Wilt u dat na uw overlijden iemand zorgdraagt dat alles netjes voor u wordt geregeld? Van uw uitvaart tot het afwikkelen van uw erfenis? Dan is het raadzaam om in uw testament een executeur te benoemen. Een executeur kan de meest uiteenlopende zaken na uw overlijden regelen, maar zijn belangrijkste wettelijke taak is zorgen dat uw nalatenschap onder uw erfgenamen verdeeld kan worden.

In dit artikel leest u hoe een executeur in uw testament opneemt. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Executeur opnemen in mijn testament

Wilt u dat na uw overlijden iemand zorgdraagt dat alles netjes voor u wordt geregeld? Van uw uitvaart tot het afwikkelen van uw erfenis? Dan is het raadzaam om in uw testament een executeur te benoemen. Een executeur kan de meest uiteenlopende zaken na uw overlijden regelen, maar zijn belangrijkste wettelijke taak is zorgen dat uw nalatenschap onder uw erfgenamen verdeeld kan worden.

In dit artikel leest u hoe een executeur in uw testament opneemt. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

De belangrijkste taak van een executeur is zorgen dat uw nalatenschap onder uw erfgenamen verdeeld kan worden.

Wat is een executeur?

 

Volgens de wet heeft een executeur testamentair twee belangrijke taken:

  • Het beheren van (de goederen van) de nalatenschap en het betalen van schulden van de nalatenschap. Het doel hiervan is dat uw nalatenschap uiteindelijk verdeeld kan worden onder uw erfgenamen. De executeur is degene die er zorg voor moet dragen dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft. Op welke wijze de executeur dit dient te doen is niet in de wet opgenomen. Er zijn geen regels die precies omschrijven wat er precies verstaan wordt onder het beheer van de nalatenschap. Over het algemeen neemt men aan dat het gaat om alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen – goederen en geld – van de nalatenschap in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het onderhouden van onroerend goed, het laten taxeren van uw inboedel, het opzeggen van abonnementen en het verkopen van een effectenportefeuille (ter voorkoming van koersverlies).

 

  • Daarnaast dient de executeur aangifte te doen voor de erfbelasting. Hiervoor is hij niet alleen verantwoordelijk, maar zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat als de erfgenamen hun erfbelasting niet betalen, de executeur dit moet doen. Wilt u meer weten over de taken van een executeur testamentair? In het artikel "Wat doet een executeur testamentair? De taken op een rij!" zijn de taken van een executeur testamentair verder uitgewerkt.

Wie kan mijn executeur zijn?

 

In principe kunt u iedere persoon of rechtspersoon (een instelling zoals een stichting of besloten vennootschap) als uw executeur benoemen. De persoon die de functie van executeur vervult hoeft niet nabestaande of erfgenaam te zijn. Dit betekent dat u ook een externe partij kunt aanwijzen voor het afwikkelen van uw nalatenschap. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een advocaat of notaris.

De advocaat als executeur

 

Volgens professoren in het recht is echter een advocaat de beste keuze als u een executeur aanwijst. Dit omdat er bij een advocaat als executeur nooit sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn hiervan. In tegenstelling tot een erfgenaam die de functie vervult. De advocaat is volledig uw belangenbehartiger na uw overlijden. Daarnaast is een advocaat gewend te opereren binnen conflictsituaties.

Dit betekent dat hij weet hoe hij oplossingen vindt en eventueel ook de gang naar de rechter kan maken. Hierin verschilt een advocaat van een notaris die neutraal blijft en dus vastloopt in conflictsituaties. Een andere reden om voor een advocaat te kiezen is dat u samen kunt anticiperen op eventuele situaties in de toekomst.

 

Advocaat instrueren

U kunt samen uw wensen in kaart brengen, onderzoeken hoe u deze wensen kunt vertalen naar uw testament en de advocaat instrueren hoe u bepaalde zaken uitgevoerd wil hebben. Een ander voordeel van de advocaat als executeur is dat u uw nabestaanden niet belast met een grote (financiële) verantwoordelijkheid. Zij kunnen zich richten de emotionele kant van het verlies, terwijl de advocaat zich richt op de zakelijke kant.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Wie kan mijn executeur niet zijn?

 

Hoewel u bijna iedereen kunt benoemen tot executeur, zijn er een aantal mensen die uitgesloten zijn van deze functie. Hierbij moet u denken aan mensen die handelingsonbekwaam zijn, zoals onder andere minderjarige kinderen, personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld, personen die failliet zijn gegaan of mensen die in de schuldsanering zitten.

Hoe neem ik een executeur op in mijn testament?

 

Voor veel mensen is de belangrijkste reden om een testament op te maken om aan te geven wie er recht hebben op de erfenis. Kortom: wie de erfgenamen zijn. In u testament kunt u echter ook laten opnemen wie u als executeur aanwijst. U kunt kiezen om één executeur aan te wijzen, maar u kunt ook meerdere personen aanwijzen. Het komt bijvoorbeeld voor dat er in het testament één iemand als beheers executeur wordt aangewezen (verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap) en iemand anders als begrafenisexecuteur.

 

Verschillende soorten executeurs

In het artikel “Wat doet de een executeur testamentair? De taken op een rij!” lees je meer informatie over de verschillende soorten executeurs die er zijn. Omdat er verschillende taken zijn die een executeur kan uitvoeren naast zijn of haar wettelijke taak, is het gebruikelijk om in het testament ook te benoemen welke exacte bevoegdheden u de desbetreffende persoon geeft.

Kan ik een executeur in mijn codicil aanwijzen?

 

Zolang u de wensen die u heeft voor na uw overlijden zelf op papier zet, spreken we van een codicil. Als u wilt dat er sprake is van een rechtsgeldig testament dient u uw wensen te laten onderteken door een notaris. Na ondertekening wordt uw testament ook ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.

Een codicil heeft beperkingen omdat u in een codicil niemand kan onterven. Daarbij is een codicil fraudegevoeliger dan een testament. Er zit tenslotte geen wettelijke verplichting om uw wensen zoals die op papier staan ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast kunt u per 2003 geen executeur  meer aanwijzen in een codicil. Wilt u dus een executeur aanwijzen dan moet u werken met een testament.

Is een aangewezen executeur verplicht zijn taak te vervullen?

 

Stel u wijst uw kind in uw testament aan als executeur, is hij dan na uw overlijden ook verplicht deze functie te vervullen? Nee, dat is uw kind niet. Zelfs als uw kind vooraf – ten tijde van het opstellen van uw testament – heeft aangegeven wel de functie van executeur te willen vervullen, dan is hij na uw overlijden niet verplicht dit daadwerkelijk te doen. Na uw overlijden krijgt de executeur namelijk de vraag of hij zijn of haar functie wil aanvaarden. Dit kan de aangewezen executeur dan altijd weigeren. De redenen hiervoor zijn divers. Zo kan de aangewezen executeur bij nader inzien zich bijvoorbeeld realiseren dat hij de financiële verantwoordelijkheid niet wilt hebben.

 

Reserve executeur

Maar iemand die u in uw testament aanwijst als executeur kan ook om een andere reden wegvallen. Om die reden kiezen veel mensen ervoor om een reserve executeur voor de nalatenschap te regelen. Als deze zijn of haar taak ook weigert, dan kan de rechter een andere executeur aanwijzen. Echter uitsluitend als u deze mogelijkheid heeft opgenomen in uw testament. Een andere wijze om dit probleem te ondervangen is door een professionele externe partij als executeur aan te wijzen. Op die manier weet u zeker dat de persoon die u aanwijst, bijvoorbeeld een advocaat, na uw overlijden ook daadwerkelijk de functie van executeur zal vervullen.

Als u een advocaat als executeur wilt aanwijzen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer Damstra, advocaat gespecialiseerd in erfrecht.

Advies inwinnen?

Wilt u juridisch advies bij het opstellen van uw testament? Mr. Jan Damstra helpt u graag. Neem vandaag nog contact op voor een gratis eerste advies.