Vergoeding testamentair executeur

Als u een testament aan het opstellen bent, dan komt vanzelfsprekend de vraag aan bod of u een testamentair executeur aanwijst. Dit is de persoon die na uw overlijden uw nalatenschap regelt. Van het opzeggen van uw abonnementen tot het maken van een boedelbeschrijving en het vinden van een onderkomen voor uw huisdier, de testamentair executeur regelt het.

Niet verwonderlijk dus dat er in de wet een vergoeding voor de testamentair executeur is vastgesteld. Dat betekent echter niet dat u verplicht bent u aan deze wettelijke vergoeding vast te houden.

In dit artikel vertellen wij u alles over de vergoeding voor de testamentair executeur; hoe hoog de wettelijke vergoeding is en welke vergoeding u zelf kunt laten opnemen in uw testament. Lees meer

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Vergoeding testamentair executeur

Als u een testament aan het opstellen bent, dan komt vanzelfsprekend de vraag aan bod of u een testamentair executeur aanwijst. Dit is de persoon die na uw overlijden uw nalatenschap regelt. Van het opzeggen van uw abonnementen tot het maken van een boedelbeschrijving en het vinden van een onderkomen voor uw huisdier, de testamentair executeur regelt het.

Niet verwonderlijk dus dat er in de wet een vergoeding voor de testamentair executeur is vastgesteld. Dat betekent echter niet dat u verplicht bent u aan deze wettelijke vergoeding vast te houden.

In dit artikel vertellen wij u alles over de vergoeding voor de testamentair executeur; hoe hoog de wettelijke vergoeding is en welke vergoeding u zelf kunt laten opnemen in uw testament.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Doordat de afwikkeling van een nalatenschap gemiddeld meer dan een werkweek in beslag neemt, staat er een vergoeding voor de testamentair executeur tegenover.

Wat krijgt de beheerder van uw nalatenschap voor zijn werk?

Na uw overlijden moet er van alles geregeld worden. Van uw uitvaart tot het opzeggen van uw telefoonabonnement en het afwikkelen van uw schulden. Maar wie doet dat als u dat zelf niet meer kan? In principe uw nabestaanden, maar in uw testament kunt u ook iemand verantwoordelijk maken voor deze zaken. We noemen dat de testamentair executeur. Dit is de persoon die uw nalatenschap beheert en uw schulden voldoet. We kennen in Nederland drie verschillende testamentair executeurs.

  • De begrafenisexecuteur,
  • de beheersexecuteur
  • de afwikkelingsbewindvoerder.

 

Zoals de naam al doet vermoeden is de begrafenisexecuteur alleen bevoegd om zaken rondom uw uitvaart te regelen. De verantwoordelijkheid van het opzeggen van bijvoorbeeld abonnementen ligt bij de beheersexecuteur. De verantwoordelijkheid van deze laatste executeur kan in het testament uitgebreid worden tot afwikkelingsbewindvoerder. In dat geval mag de executeur na uw overlijden bijvoorbeeld ook uw woning verkopen. Zonder dat hij hiervoor overleg hoeft te plegen met uw nabestaanden.

Soms kan één persoon alle drie deze functies vervullen, maar het is ook mogelijk om verschillende mensen voor verschillende verantwoordelijkheden aan te wijzen. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten dat uw dochter uw wensen rond de uitvaart mag vervullen en uw zoon de erfenis mag afhandelen omdat hij meer met cijfers heeft.

Rechtspersoon als executeur

U bent echter niet verplicht een nabestaande/erfgenaam aan te wijzen als executeur testamentair. U kunt ook een ander rechtspersoon aanwijzen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een advocaat. In het artikel  “Executeur testamentair; de taken van de verschillende executeurs op een rij” vertellen wij u meer over de drie executeurs, hun functie en waarom u wie zou aanwijzen voor welke functie.

Hoeveel tijd neemt het afwikkelen van een nalatenschap in beslag?

Volgens specialisten is een testamentair executeur gemiddeld vijftig tot zestig uur bezig met de afwikkeling van een nalatenschap. Als het gaat om een ingewikkeld nalatenschap dan kan dit oplopen tot honderd uur.

Dit zijn echter uren die een specialist op het gebied van het afhandelen van een nalatenschap kwijt is. Hoeveel uur leken – familieleden, vrienden en andere nabestaanden – kwijt zijn aan de afhandeling van een nalatenschap is onduidelijk. Naar verwachting kan dit meer zijn, aangezien de afwikkeling van een nalatenschap onbekend terrein voor hen is.

Bij het aanwijzen van een executeur testamentair is het daarom raadzaam om rekening te houden met het feit dat het aanvaarden van een dergelijke functie niet alleen een (financiële) verantwoordelijkheid is maar ook iets vergt van de tijd van de persoon in kwestie. Doordat de afwikkeling van een nalatenschap gemiddeld meer dan een werkweek in beslag neemt, staat er een vergoeding voor de testamentair executeur tegenover.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Wettelijk vastgestelde vergoeding

In de wet is de vergoeding voor de testamentair executeur vastgesteld op één procent van het vermogen van de erflater (de persoon die erfenis nalaat na overlijden) op de dag van overlijden. Stel het vermogen van iemand is 350.000 euro op het moment dat hij overlijdt, dan is de vergoeding voor de testamentair executeur dus 3.500 euro (één procent van het vermogen op het moment van overlijden). Het is echter mogelijk om in uw testament van deze wettelijke vergoeding af te wijken.

U kunt in uw testament laten opnemen dat de vergoeding voor de testamentair executeur hoger of lager is dan de wettelijke norm van één procent. U kunt bijvoorbeeld stellen dat de testamentair executeur een vooraf vastgesteld bedrag ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden of juist dat hij geen vergoeding krijgt voor het afhandelen van uw nalatenschap. Dit kunt u doen omdat de waarde van uw vermogen niet altijd iets zegt over de hoeveelheid werk die de executeur zal hebben.

Wat als u geen testamentair executeur in uw testament aanwijst?

Als u in uw testament geen testamentair executeur aanwijst en een familielid namens de erfgenamen als gemachtigde uw nalatenschap afwikkelt, dan heeft deze persoon niet automatisch recht op een vergoeding testamentair executeur. In dit geval moeten de erfgenamen onderling beslissen of er een vergoeding wordt betaald en hoe hoog deze vergoeding is. Ook een testamentair executeur kan de vergoeding testamentair executeur in overleg met de nabestaanden laten aanpassen. Als de persoon die aangewezen is als testamentair executeur van mening is dat de vergoeding niet voldoende dekkend is, dan kan deze aangepast worden. Als alle nabestaanden akkoord zijn. Als een dergelijke onderhandeling op niets uitloopt, dan kan de testamentair executeur besluiten alsnog af te zien van het executeurschap.

Vergoeding testamentair executeur; onkostenvergoeding

Vergoeding testamentair executeur; onkosten vergoeding

Naast dat de testamentair executeur een vergoeding krijgt voor de tijd die hij besteedt aan de afwikkeling van de erfenis, krijgt hij ook onkosten vergoed. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor bijvoorbeeld postzegels, het plegen van telefoontjes en eventuele reiskosten. Als de testamentair executeur bepaalde kosten maakt voor overlijden van de erflater (de persoon die overlijdt en een erfenis nalaat) dan vallen deze niet onder de vergoeding. Dus als de persoon die later testamentair executeur wordt bijvoorbeeld voor uw overlijden helpt met verhuizen of al veel zaken voor u regelt, dan kan hij dit niet later meenemen in zijn of haar (uren)vergoeding. Voor uw overlijden was deze persoon tenslotte nog geen executeur, dus hij kan deze kosten dus ook niet opbrengen als onkosten die hij maakte als executeur. Mocht u de persoon in kwestie toch financieel tegemoet willen komen voor eventuele werkzaamheden die al voor overlijden werden verricht, dan zal dit op een andere wijze geregeld dienen te worden.

Vergoeding testamentair executeur; belasting vergoeding

De vergoeding die de testamentair executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden is belast. Dit betekent dat de vergoeding die hij ontvangt door de Belastingdienst gezien wordt als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Kosten die de executeur maakt zoals bijvoorbeeld telefoon- en reiskosten zijn echter aftrekbaar. De vergoeding voor de testamentair executeur leidt voor de berekening van de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting overigens niet tot een verkleining van het nalatenschap. Als de vergoeding van de testamentair executeur zoals in eerder voorbeeld 3500 euro is, dan wordt dit wel vanuit het nalatenschap betaald, maar het betekent niet dat de erfgenamen over die 3500 euro geen erfbelasting hoeven te betalen.

Er kan echter het standpunt ingenomen worden dat er geen sprake van een vergoeding is, maar van een legaat (de testamentair executeur krijgt een bepaald geldbedrag van de erflater). Bijvoorbeeld omdat het testament een vergoeding toekent die niet in verhouding staat tot de werkzaamheden die de testamentair executeur dient te verrichten. Over het legaat hoeft de testamentair executeur geen inkomstenbelasting te betalen. Uitsluitend erfbelasting. Dit is vaak aanzienlijk gunstiger. Daarnaast komt een dergelijk legaat wel in mindering op hetgeen wat de erfgenamen verkrijgen en zijn zij dus minder erfbelasting verschuldigd. Dus als de testamentair executeur zijn of haar vergoeding van 3500 euro als legaat krijgt, dan hoeven de erfgenamen over deze 3500 euro geen erfbelasting te betalen. Daarnaast hoeft de testamentair executeur voor deze vergoeding uitsluitend erfbelasting te betalen en geen inkomensbelasting. Dat terwijl in de situatie waarbij het gaat om een vergoeding de erfgenamen dus wel erfbelasting over de vergoeding betalen en de ontvanger ook nog eens inkomensbelasting. In de situatie waarbij de vergoeding van de testamentair executeur wordt vormgegeven als legaat houden hij en de erfgenamen over het algemeen meer over.

Vergoeding testamentair executeur; professionele executeur

Naast dat u een familielid, vriend(in) of andere nabestaande kunt aanwijzen als testamentair executeur is het ook mogelijk om een ander rechtelijk persoon te benoemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een advocaat. Als er sprake is van een professioneel executeur dan is het gebruikelijk dat die als vergoeding testamentair executeur zijn uurtarief in rekening brengt. Dit moet u dan wel in uw testament vastleggen.

Vergoeding testamentair executeur; uitbetaling

De testamentair executeur krijgt zijn vergoeding na afronding van zijn werkzaamheden. Tenzij u dit anders in uw testament vermeldt. Nadat de testamentair executeur het nalatenschap heeft afgehandeld, dient hij verantwoording af te leggen aan de nabestaanden. De testamentair executeur dient dan uitleg te geven over de gemaakte kosten en inzichtelijk te maken welke inkomsten er waren. Pas als de nabestaanden “kwijting en decharge” geven is zijn taak afgerond en kan er overgegaan worden tot betaling. Het is altijd verstandig als een executeur bij deze verantwoording ook al inzichtelijk maakt wat de eigen onkosten en vergoeding testamentair executeur zijn. Dan wordt hier ook meteen akkoord voor gegeven.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.