Wie kan ik benoemen als executeur?

Bij het opstellen van een testament kiezen veel mensen ervoor om iemand die dichtbij hen staat te benoemen tot executeur. Dat hoeft echter niet. De executeur testamentair mag ook iemand zijn die geen erfgenaam is. De vraag is volgens professoren in het recht zelfs of dat niet veel verstandiger.

In dit artikel leggen we u uit wie u in uw testament kan benoemen tot executeur. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Wie kan ik benoemen als executeur?

Bij het opstellen van een testament kiezen veel mensen ervoor om iemand die dichtbij hen staat te benoemen tot executeur. Dat hoeft echter niet. De executeur testamentair mag ook iemand zijn die geen erfgenaam is. De vraag is volgens professoren in het recht zelfs of dat niet veel verstandiger.

In dit artikel leggen we u uit wie u in uw testament kan benoemen tot executeur.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Hoewel mensen in de praktijk vaak nog een dierbare in het testament aanwijzen als executeur, is volgens professoren in het recht raadzaam om een advocaat als executeur aan te wijzen.

Na uw overlijden moet er van alles geregeld worden: van het opzeggen van uw abonnementen tot het laten taxeren van uw inboedel en het eventueel aflossen van uw schulden. Maar wie doet dat als u dat zelf niet meer kunt doen? Als u niemand in uw testament aanwijst dan moeten uw erfgenamen onderling beslissen wie deze taken op zich neemt, maar u kunt ook een executeur aanwijzen in uw testament die u verantwoordelijk maakt voor deze taken.

 

De executeur

De executeur is wettelijk verantwoordelijk voor het beheren van (de goederen van) de nalatenschap en het betalen van de schulden van de nalatenschap. Het doel daarvan is dat de nalatenschap vervolgens verdeeld kan worden onder de erfgenamen. Bij het opnemen van een executeur in uw testament moet een executeur er dus voor zorgen dat de erfgenamen het geld en/of de goederen krijgen waar zij recht op hebben.

 

Er zijn geen wettelijke regels die precies omschrijven wat er verstaan wordt onder het beheren van een nalatenschap, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het hierbij gaat om handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn om het vermogen van de nalatenschap (geld en goederen) in stand te houden. U kunt daarnaast extra taken aan een executeur toewijzen in het testament. Meer informatie over het takenpakket van de executeur en drie verschillende executeurs die wij kunnen onderscheiden, leest u in het artikel “Wat doet een testamentair executeur? De taken op een rij!”. 

Wie mag ik wel/niet benoemen als executeur?

 

De executeur is dus iemand die in het testament wordt aangewezen om een bepaald aantal taken uit te voeren na uw overlijden. Van het opzeggen van uw abonnementen tot het regelen van uw uitvaart of het maken van een lijst van uw inboedel. U kunt voor deze functie diverse personen aanwijzen. Omdat de nalatenschap zo’n persoonlijke aangelegenheid is, kiezen veel mensen voor iemand die dichtbij hun staat. Een partner, kind of goede vriend(in).

 

Extern (rechts)persoon

Echter hoeft een executeur niet één van de nabestaanden te zijn. Je mag bijvoorbeeld ook een externe persoon of rechtspersoon - een instelling zoals een stichting of besloten vennootschap - in uw testament aanwijzen voor het vervullen van deze functie. Zo kunt u bijvoorbeeld een advocaat als executeur aanwijzen of de notaris die uw testament opmaakt verantwoordelijk maken voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Er zijn echter ook personen die u niet als executeur mag benoemen in uw testament. Het gaat hierbij om personen die handelingsonbekwaam zijn. Dit zijn minderjarige kinderen, personen van wie het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld, personen die failliet zijn gegaan of personen die in de schuldsanering zitten.

Wie kies ik als executeur?

 

Wie u in uw testament kiest als executeur is een vraag om goed over na te denken. De functie van executeur is er namelijk één die veel vraagt van de persoon die u aanwijst. Een executeur is gemiddeld tussen de vijftig tot zestig uur kwijt aan de afwikkeling van een nalatenschap. Iets wat bij ingewikkelde nalatenschappen zelfs kan oplopen tot honderd uur. Daarbij is het een functie die komt met grote verantwoordelijkheden.

Zo moet de executeur iemand zijn die in staat is te handelen in een situatie waarin diverse emoties de revue passeren. Hij of zij krijgt te maken met nabestaanden die verdriet hebben om het verlies van een dierbare en tegelijkertijd wellicht ook met nabestaanden die teleurgesteld zijn omdat ze niet krijgen wat ze hadden gehoopt. Een executeur moet zich als een ware diplomaat in deze brei van emoties bewegen.

 

Financieel inzicht

Daarnaast moet de executeur enig financieel inzicht hebben. De afwikkeling van een nalatenschap is namelijk een overwegend financiële kwestie. Zo is één van de verantwoordelijkheden van de executeur het doen van de erfbelasting. Hier is hij of zij zelfs hoofdelijk aansprakelijk voor. Dit betekent dat als de erfgenamen de belasting niet betalen, de executeur dit zelf zal moeten doen. Als u een executeur kiest, dan is het dus verstandig om verder te kijken dan uw vertrouwensrelatie met een bepaalde persoon en dus ook te kijken naar of die persoon de belasting die past bij de functie aankan.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.

Wie is de beste executeur?

 

Hoewel mensen in de praktijk vaak nog een dierbare in het testament aanwijzen als executeur, is volgens professoren in het recht raadzaam om een advocaat als executeur aan te wijzen. Volgens hen is dit de beste executeur denkbaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat een advocaat altijd uw belangenbehartiger is als er een conflict over uw nalatenschap ontstaat. Dit in tegenstelling tot een erfgenaam die ook executeur is. Deze persoon is als erfgenaam persoonlijk betrokken bij een conflict. Hij of zij heeft in zekere zin twee petten op: die van erfgenaam en executeur. Dat kan tot vervelende situaties.

 

Geen persoonlijke voorkeur

Als het bijvoorbeeld gaat over de verkoop van uw woning na uw overlijden, dan heeft een kind mogelijk een voorkeur voor het verkopen of behouden van de woning. Terwijl hij als executeur zou moeten kijken naar wat in het belang is van de afwikkeling van de nalatenschap. Een advocaat die als executeur optreedt heeft in zo’n geval geen persoonlijke voorkeur voor de ene uitkomst boven de andere en zal dus kijken naar wat u gewild zou hebben en/of wat nodig is om uw nalatenschap af te wikkelen. Er kan dus geen sprake zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Neutrale partij kiezen

 

Mensen die een neutrale partij willen aanstellen als executeur, kiezen momenteel vaak voor de notaris die het testament opstelt. Ook de notaris kan deze neutrale functie binnen het proces vervullen zo wordt gedacht. Echter blijkt in de praktijk dat notarissen vastlopen in het proces op het moment dat er een conflict ontstaat. Dit heeft te maken met het feit dat een notaris een neutrale functie dient te vervullen en daardoor geen keuze maakt in een conflictsituatie.

 

Conflictsituaties oplossen

Als de kinderen het dus niet eens worden over het wel of niet verkopen van een woning, dan doet de notaris niet. Terwijl de advocaat uw wensen vervult. De advocaat kiest partij voor u binnen een conflict omdat hij uw belangenbehartiger is. Daarnaast is een advocaat – in tegenstelling tot een notaris – opgeleid om conflictsituaties op te lossen en heeft hij hier in zijn werkzaamheden dagelijks mee te maken. Dit betekent dat zij ervaren zijn in het begeleiden van conflicten en het zoeken naar een passende oplossing. Daarnaast kunnen zij in geval van nood ook de stap naar de rechter maken om uw belangen te behartigen.

 

Functie aanvaarden

Een ander voordeel van een advocaat als executeur is dat u zeker weet dat de executeur zijn of haar functie aanvaardt. Als u in uw testament aangeeft dat u graag uw partner/kind/vriend(in) als executeur wenst, dan is het altijd nog de vraag of zij deze functie daadwerkelijk zullen vervullen. Na uw overlijden kan de persoon die u heeft aangewezen zijn of haar taak namelijk niet aanvaarden. Dit kan uiteraard zelfs voorkomen als u die persoon tijdens uw leven heeft gevraagd de functie op zich te nemen.

 

Verantwoordelijkheid weigeren

Een executeur hoeft tenslotte pas definitief zijn functie te aanvaarden op het moment dat u overleden bent. Wellicht dat uw nabestaande tijdens uw leven dacht tijd te hebben voor de desbetreffende functie, maar die ruimte inmiddels niet meer ziet of om een andere reden de verantwoordelijkheid weigert. Om die reden wijzen veel mensen een reserve executeur in hun testament aan. Als deze ook weigert dan kan de rechter een andere executeur aanwijzen, maar alleen als u deze mogelijkheid in uw testament heeft opgenomen. Als dit niet het geval is dan moeten de erfgenamen samen op zoek naar een boedel volmachtigde die namens hen de erfenis afwikkelt en de aangifte van de erfbelasting verzorgt. Om dergelijke situaties na uw overlijden te voorkomen kunt u dus ook kiezen voor een professionele externe partij die de rol van executeur vervult.

 

Professionele externe partij

Een advocaat is een voorbeeld van zo’n professionele externe partij. Het voordeel van werken met een advocaat als executeur is dat u een expert aanwijst voor de afwikkeling van uw erfenis. Uw nabestaanden hebben hoogstwaarschijnlijk niet dagelijks te maken met de materie die een executeur op zijn of haar bordje krijgt. Dit in tegenstelling tot een advocaat. Door te kiezen voor een advocaat als executeur haalt u dus een grote (financiële) verantwoordelijkheid van de schouders van uw nabestaanden en legt die bij iemand die deze last overneemt. Daardoor kunnen uw nabestaanden zich richten op de emotionele kant van het verlies, terwijl de executeur de zakelijke kant op zich neemt. U belast de mensen van wie u houdt dus niet meer dan nodig.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Anticiperen 

Een ander voordeel van het opstellen van een testament waarin een advocaat uw executeur is, is het feit dat u kunt anticiperen op situaties die u voorziet na uw overlijden. Een advocaat zal tijdens een gesprek met u uw wensen en pijnpunten in kaart brengen. Daarop kan hij passende oplossingen voor u bedenken en kunt u hem instrueren hoe u wilt dat hij/zij handelt na uw overlijden. Een aantal van die zaken kunt u laten opnemen in uw testament.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat u specifieke goederen aan een specifieke erfgenaam kunt toewijzen. Misschien wilt u bijvoorbeeld dat uw dochter een bepaald sieraad ontvangt na uw overlijden. Bij de wet is het niet toegestaan om een deel of geheel van uw nalatenschap aan iemand te schenken, als deze schenking pas na uw overlijden vrijkomt. Echter geldt dit verbod niet voor specifieke goederen.

 

Bedingen maken

Een advocaat als executeur kan daarom een zogenaamd toescheidingsbeding of overnemingsbeding in uw testament laten opnemen. Daardoor kunt u dus wel degelijk bepalen dat uw auto naar een vriend(in) gaat en een onderneming door één van de kinderen wordt overgenomen. Samen met een advocaat kunt u ook nog andere bedingen maken. Daardoor voorkomt een advocaat als executeur dat bepaalde schenkingen die u na uw dood wilt doen, nietig verklaard worden.

Redenen om voor een advocaat als executeur te kiezen:

 

  • Uw nabestaanden kunnen zich richten op de emotionele kant van een verlies, terwijl een advocaat zich richt op de zakelijke kant van uw overlijden.
  • Er kan geen (schijn van) belangenverstrengeling ontstaan. De advocaat is uw belangenbehartiger en heeft geen persoonlijk belang bij de afwikkeling.
  • De advocaat is gewend aan handelen binnen de conflictsituaties die regelmatig ontstaan rondom de afwikkeling van de nalatenschap. De advocaat weet hoe hij passende oplossingen vindt en kan eventueel de stap naar de rechter maken. In tegenstelling tot een notaris kiest een advocaat in een dergelijke situatie partij, namelijk uw partij. Hij is uw belangenbehartiger.
  • De executeur die u in uw testament aanwijst kan zijn of haar functie weigeren, bijvoorbeeld vanwege de grote (financiële) verantwoordelijkheid. Als u een advocaat als executeur aanwijst, weet u zeker dat die persoon uw nalatenschap ook zal afwikkelen.
  • Een advocaat kan met u anticiperen op situaties die er na uw overlijden kunnen ontstaan. Door meteen betrokken te zijn bij het opstellen van uw testament, kunt u samen zorgen dat uw wensen na uw overlijden uitgevoerd zullen worden.

Wanneer kies ik mijn executeur?

Een executeur wijst u aan op het moment dat u uw testament opstelt of wijzigt. Als u een advocaat als executeur kiest, kan het raadzaam zijn hem of haar direct te betrekken vanaf het moment dat u het testament opstelt. Dit omdat u dan samen kunt kijken hoe u eventuele specifieke wensen vertaalt naar uw testament.

Adviserende rol

Door samen met een advocaat uw testament op te stellen kunt u samen in kaart brengen wat u wilt en hoe de advocaat kan zorgen dat dit na uw overlijden ook gebeurt. Het is niet mogelijk dat een advocaat na uw overlijden executeur wordt. Als uw nabestaanden wensen af te zien van de functie als executeur, dan kunnen zij niet vragen aan een advocaat om deze functie van hen over te nemen. Zij kunnen uitsluitend een advocaat vragen om hen bij te staan. De advocaat staat de nabestaanden dan bij als adviseur.

Als u een advocaat als executeur in uw testament wilt laten opnemen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer Damstra, advocaat gespecialiseerd in erfrechtkwesties.